Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211551

Målgrupper

Vi tar emot placeringar med stöd av såväl Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) som Lag med stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Målgrupp: Barn och unga

Vi tar emot uppdrag gällande jour/utredning/behandling. Barn och unga i åldrarna 0-23 år (*), såväl pojkar som flickor.

Problemområden:
 • Social problematik
 • Relationsproblematik
 • Uppväxt under omsorgssvikt eller annan utsatthet.
 • Skolproblematik (inlärningssvårigheter, skolfrånvaro mm)
 • Utagerande beteende ( impulsivitet, aggressivt beteende mm)
 • Självdestruktivitet (självskadande, vagabonderande, suicidtankar mm)
 • Neuropsykiatriska funktionshinder (exv ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism)
 • Svagbegåvning /förståndshandikapp
 • Ångest, depression, fobier, tvång/OCD
 • Traumaproblematik (kris, våld, övergrepp)
 • Ätstörningar
 • Annan psykiatrisk problematik (IPS/borderline)
 • Missbruksproblematik (begynnande/lindrig)
(*Någon övre gräns är svårt att sätta då ålder och mognad inte allid hänger samman. Ring och fråga för bedömning och besked.)

Målgrupp: Föräldrar och barn

Vi tar emot uppdrag gällande jour/utredning/behandling avseende föräldrar tillsammans med sitt/sina barn.

Problemområden:
 • Sviktande omsorgsförmåga
 • Social problematik
 • Relationsproblematik
 • Utagerandebeteende ( impulsivitet, aggressivt beteende mm)
 • Självdestruktivitet (självskadande, vagabonderande, suicidtankar mm)
 • Missbruksproblematik
 • Traumaproblematik
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Svagbegåvning /förståndshandikapp
Givetvis går skyddet om barnen i främsta rummet. Dock vill vi erbjuda ett alternativ där sådant skydd ska kunna erbjudas utan att barn separeras från sina föräldrar, om så inte är nödvändigt.

Målgrupp: Personal, familjehem och andra berörda

Som arbetar med barn, unga och familjer. Se vidare under ”Tjänster”.