Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211555

Metod

Till grund för alla metoder finns någon teori som förklarar orsakssammanhang och hur sammanhang kan påverkas och förändras.

Inlärningsteorin hjälper oss att förstå mänskligt fungerande.

Relational Frame Theory (RFT) är en för oss viktig kompletterande teori som förklarar det komplexa i att vara människa i sitt sammanhang av relationer. Männinskans språk och förmåga att tänka ges stor betydelse.

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för olika metoder som har det gemensamt att man påverkar beteenden. Metoderna bygger på inlärnings-, social- och kognitionspsykologi. Grundläggande för all behandling är att man gör en beteendeanalys som ger vägledning inför valet av metoder för att påverka i önskvärd riktning. Allt detta i ett öppet samarbete med den placerade.

ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy) handlar ytterst om att i grunden lägga om sitt perspektiv. De tekniker som används kan hänföras till främst medveten närvaro, acceptans och grundläggande värderingar. Målet är att den placerade ska utforma egna genuina mål för sitt liv och agera för att kunna leva det liv han/hon vill leva.

Förstärkningssystem och social färdighetsträning i vardagen är givna inslag i behandlingen. Viktigt är att sätta ribban på en rimlig nivå och höja den i lagom takt så att den placerade upplever framsteg.

Andra förekommande metoder inom KBT som kan tillämpas är:
DBT (Dialektisk beteendeterapi )
ART (Aggression replacement therapy)
ÅP (Återfallsprevention)
Psykoterapi (KBT, DBT)
KOMET (Föräldrautbildning i grupp)
MI (motiverande samtal)
Föräldrautbildning/träning/handledning (individuella program)
Nätverksarbete

Vill du veta mer kring våra arbetsmetoder? Kontakta då:

Raija Zetterblad
Tel: 019-760 45 81
E-post: zetterblad@teamactum.se