Tillstånd att bedriva familjehemsverksamhet med konsulentstöd finns från IVO

Vill ni bli familjehem?

Vill ni som familjehem ha uppdrag genom Team Actum och få handledning och vägledning enligt KBT/ACT-metoder? Tveka inte att kontakta oss! Maila oss på:

Kontaktuppgifter

Fabriksgatan 54 A, 702 23 Örebro
Tel: 019 - 760 45 80
Fax: 019 - 24 55 20
info@teamactum.se
Org.nr: 556765-3372

Team Actum infobroschyr

Ladda ner våran infobroschyr om Team Actum nedan!
Du är beökare 211554

Teamet

Till grund för varje placering finns från uppdragsgivaren ett tydligt uppdrag. Uppdraget kan vara formulerade i samförstånd mellan uppdragsgivare och den placerade. Kring underåriga är givetvis vårdnadshavarna delaktiga. I de fall placeringen är med stöd av LVU står uppdragsgivaren för uppdragsformuleringen.

Vår strävan är dock, oavsett placeringsgrund, att tillsammans med den placerade och dess närmaste familj/nätverk åstadkomma övererenskommelser kring målen med placeringen. Likaså hur vägen dit ska se ut. Att alla kring den placerade samverkar och ges möjlighet till delaktighet har avgörande betydelse. Dessa ingår i ett team där den placerade är huvudpersonen och där all planering sker med den placerades bästa för ögonen.

Teamets uppgift blir att arbeta mot målen som satts upp. Det hela är ett lagarbete där den placerades behov står i fokus. Till varje placerad är en teamledare kopplad vars främsta uppgift är att hålla teamet samlat samt att följa upp vården och föreslå arbetsmetoder som effektivast möjligt leder mot målet.

Här har ACT sin givna roll:
  • Vilken riktning vill den placerade ha i sitt liv?
  • Vilka värden ska eftersträvas?
  • Hur ser hindren för närvarande ut?
  • Hur ska de överbryggas?
  • Vad får det kosta?
I teamledarens roll ingår att hålla dessa frågor ständigt levande i teamet – i stort som smått. Livet består mestadels av vardagligheter. Teamledaren har också ansvar för att hålla uppdragsgivaren informerad om hur placeringen fortskrider. Detta sker genom kvartalsvisa skriftliga rapporter och däremellan telefonledes.

Andra samarbetsparter
I förekommande fall, exv vid utredningar, kan psykolog och psykiatriker konsulteras. Team Actum har samarbetsavtal med Psykologpartners som har filialer på flera ställen i landet.