ACT

team actum

Acceptance and Commitment Therapy

ACT-metoden (Acceptance and Commitment Therapy) är en tredje vågens inriktning inom KBT. ACT skiljer sig från traditionell KBT då det bygger på Relational Frame Theory (RFT) som är en beteendeanalytisk teori om mänskligt språk och kognition.

Ytterst utgår denna terapiform från idén om att lägga om sitt perspektiv, framför allt om att öka på sin psykologiska flexibilitet och höja livskvaliteten. Här handlar det om att uppnå ”acceptans” om livets beståndsdelar, acceptans av upplevelser och känslor. Att förhålla sig till livet och de tankar och känslor som är en del därav. Och då särskilt det som innebär ett lidande, särskilt om det påverkar ditt liv negativt.

Istället för att försöka kontrollera och undvika exv smärtsamma känslor, anammas olika tekniker för att minska negativa effekter av dylika tankar och känslor. Mindfullness är ett verktyg på vägen. Acceptans likaså. Grundläggande är värderad riktning innebärande att du som individ bör reflektera över dina värden och utifrån vilka värden du önskar leva ditt liv. Syftet är att snarare identifiera riktningar än mål, riktningar som bygger på meningsfullhet för just dig. ”Commitment” utgör ett åtagande att agera utifrån sina värderade riktningar.

Inom ACT finns sex grundprinciper som alla syftat till att öka psykologisk flexibilitet;

  •  
  • Kognitiv defusion (lära sig uppfatta tankar, känslor som just tankar och känslor och inte nödvändigtvis som en del av oss själva).
  • Acceptans (att notera tankar och känslor såsom de är utan att förneka, kämpa emot eller hålla fast vid dem).
  • Kontakt med nuet/mindfullness (medvetenhet om här och nu upplevt med intresse och öppet sinne som det är just i stunden).
  • Observerande jag:et ( att se sig själv som observatör, förmå skilja på sig själv som upplevare snarare än att bli ett med innehållet.
  • Värderad riktning (utforska sina värden och finna ut vad som verkligen är värdefullt för just dig).
  • Ändamålsenligt handlande/commitment (att sätta upp dagsaktuella liksom långsiktiga mål och åtaganden i linje med sina värden).