Våra familjehem

Våra familjehem är främst belägna i mellersta Sverige men vi har även några familjer såväl söder- som norröver. Variationen är stor bland familjehemmen som har skiftande erfarenheter och kompetens

team actum

Generella förutsättningar för familjehem

Barn är olika. Barn har olika behov. Därför behöver vi olika familjehem. Familjehem som matchar barnets behov och förutsättningar. Familjehem som har kvaliteter som vi tror blir hjälpsamma för barnets utveckling. Viktigt för oss är att barn ges möjlighet och förutsättningar till en så normaliserad vardag som möjligt. För de barn som behöver vara placerad under längre tid så handlar det om deras uppväxt, kanske större delar av deras barndom.

Våra familjehem behöver kunna ge barn god omsorg och fostran. Där ska finnas tid, plats och engagemang för ett barn. Ofta barn som har särskilda behov. Kanske utifrån sin historia eller utifrån funktionsvariationer? Ofta krävs stora mått av tålamod och tillförsikt liksom stora hjärtan.

I våra familjehem finns minst en vuxen tillgänglig hemmavid. Detta kan innebära en vuxen hemma på heltid eller en vuxen med flexibla arbetstider i hemmet. Det kan också innebära två förvärvsarbetande som växeldrar hemma. Viktigt är att familjehemmet har tid för såväl barnet som för möten med samarbetsparter mm.

I många familjehem finns ofta plats för två eller tre placeringar. För oss är det viktigt att barnens behov fungerar ihop. Matchning sker därför alltid, inte bara gentemot familjehemmet, utan även gentemot redan placerade barn. Vår erfarenhet säger oss att det många gånger kan vara en fördel med fler barn i familjen, detta sett särskilt utifrån de placerade barnens förutsättningar till utveckling. Matchning är dock A och O i detta arbete.

Jourhem

Kontakta oss

Utredning angående familjehem

Våra familjehem är grundligt utredda. I vår utredningsmodell har vi fokus på familjehemmets förutsättningar till omsorg och fostran av barn. Vi fokuserar mycket på de vuxnas samspel och förmåga till problemlösning. Här blir kommunikationsmönster viktigt. Likaså önskar vi få en bild av hur familjehemmets tålamod och uthållighet ser ut, hur de vuxna ser på sina roller och hur de kan hjälpas åt, växeldra. Familjehemmets människosyn och grundvärderingar är också av stor vikt, detta då många av våra barn kan ha olika bakgrund, komma från skiftande förhållanden där de själva och/eller deras föräldrar tampats med utmaningar på olika sätt. Barn kan ha många existentiella funderingar kring världen omkring sig liksom sin egen person och identitet. De vuxnas tillgänglighet är av stor vikt för att stötta barnen i de utmaningar de har i livet.

De vuxna intervjuas vid flertal tillfällen och vi träffar alla barnen i familjen. De flesta utredningsmötena sker i familjehemmets hem. Även utredningsmöten hos oss på Team Actum förekommer. Vi gör nätverkskartor för att utröna vilka resurser som finns inom och kring familjehemmet men också vilka utmaningar de kan ha i sitt nätverk där de också kan behövas. Vi tar del av registerutdrag, intervjuar referenter, såväl privata som professionella. Då företrädesvis professionella referenter som haft placeringar i familjehemmet. När vi samlat på oss tillräckligt med information om familjen och fått en klarare bild av familjehemmets styrkor liksom sårbarheter så för vi en gemensam dialog kring lämplighetsbedömning samt vilka målgrupper familjehemmet kan passa för och vilka inte.

Matchning

Vi säger ofta att en av grundstenarna för en lyckad placering är god och väl genomtänkt matchning. Det finns många bra familjehem men alla passar inte för alla barn. I matchningen tar vi alltid hänsyn till vilka behov barnet har och hur familjehemmets förutsättningar att svara upp på behoven ser ut. En del människor har lättare med mer extroverta beteenden, andra för mer introverta. Vi väger in hur barnets svårigheter och beteenderepertoar ser ut och bedömer hur familjehemmets kan förväntas uppleva dessa liksom hur deras ork och tålamod kan te sig. Hur uthålligheten kan antagas vara men också hur familjehemsföräldrarna kan stötta varandra liksom deras intresse och förmåga att söka och ta till sig stöd och handledning. I familjehemmet finns ofta fler barn, många gånger både biologiska och placerade. Vid matchning utgår vi alltid främst utifrån de barn som redan finns i familjen. Vad gäller biologiska barn så sker överväganden och samråd med familjehemsföräldrarna som i sin tur förväntas samråda med sina barn. Det är viktigt att barnen får komma till tals om familjen ska utökas med fler medlemmar. Vad gäller placerade barn i familjehemmet så involveras deras ansvariga socialtjänst i matchningsdiskussionen. Att ett familjehem utökas med ytterligare placerade familjemedlemmar påverkar alla. Optimalt är om denna påverkan är utvecklingsfrämjande för alla.

Utöver ovanstående så är tajming en annan viktig variabel att väga in. Många gånger behöver en nyligen placerad tid på sig för att lära känna familjehemmet och familjehemmet den placerade. När man lärt känna varandra och blivit mer trygg med varandra så vågar man ofta visa mer av sig själv, vågar slappna av mer och med det kommer också nya utmaningar. Vi tänker därför att det är av största vikt att varje ny placering får den tid som behövs för att hinna landa i familjehemmet innan några nya placeringar has i åtanke.