Inledning

team actum

Grundstenar i vår vårdform

Inlärningsteorin (som hjälper oss att förstå beteenden) samt metodik inom KBT och ACT är viktiga beståndsdelar i den familjehemsvård vi förestår.

Vi teamledare är utbildade inom dessa ämnen och har att handleda våra familjehem i den andan.

Vi har inte som krav att våra familjehem ska kunna vare sig inlärningsteori, KBT eller ACT. Däremot tas dessa perspektiv i beaktande när våra familjehem utreds. Våra familjehem behöver ha perspektiv på livet och människor som ligger i samklang med både teorierna och metoderna för att de ska kunna godkännas och få uppdrag genom oss.

De behöver i handledning vara öppna för resonemang kring funktionella analyser och reflekterande över utvecklingsgynnande bemötande. Att bemöta ett barn med trauma och ev ångest på sätt som hjälper barnet framåt.

Att stå för vardagsomsorg innehållande färdighetsträning såväl emotionellt, relationellt som agerande i vardagen är viktiga delar i fostran. Att ge barnet i familjehem en så trygg, stabil och normaliserad tillvaro som möjligt, samtidigt som vardagsomsorgen och fostran innehåller viktiga moment som kan verka läkande och utvecklande för barnet. Dessa är nog några av de viktigaste grundstenarna i vår familjehemsvård.