Teamet

team actum

Hur kan vi hjälpas åt?

Teamet är av stor betydelse för denna vårdform. Huvudpersonen är den placerade. Den placerade vet hur den känner, vad hen önskar av livet och vilka förändringar som känns rimliga, vilka utmaningar hen är beredd att möta.

Teamet utgörs av den placerades resurser i samarbete. Där ingår föräldrar, familjenätverk, socialtjänst, skola, aktuella vårdinrättningar, familjehemmet samt teamledare från Team Actum.

Ibland även icke vårdnadshavare till föräldrar. Teamledaren har som uppgift att skapa utrymme för alla och hålla blicken lyft i strävan efter ett helhetsperspektiv. Att samla viktiga aktörer kring den placerade och sträva efter ett öppet och transparent samarbete tänker vi stärker förutsättningarna för att uppnå målen.

Vi kan alla ha olika tankar kring den placerades situation och vilka förändringar vi hoppas på. Dessa är givetvis viktiga att de får komma till tals och vägas in och gemensamt reflekteras över. Att lyssna på varandra och väga in olika perspektiv tänker vi som berikande. Detta samarbete ser vi som enormt värdefullt för att vi tillsammans, med den placerade, ska kunna nå stabilitet och utveckling.

Familjehemmet är den av samarbetsparterna som fått till uppgift att stå för den vardagliga omsorgen om den placerade. Familjehemmet har fått förtroendet att, utifrån sina rutiner och förutsättningar, stå för barnets vardag. I detta förtroendeuppdrag ingår såväl ansvar som ett förtroende. Familjehemmet har att i sin vardag ta de vardagliga omsorgsbesluten. Detta givetvis i öppenhet inför teamet.

En strävan är konstruktivt problemlösande mellan alla samarbetsparter, gärna i samförstånd när så är möjligt. Och då främst mellan just föräldrar och familjehem. Detta för att minimera lojalitetsproblem för barnet. Om vi kan hålla relationerna mellan familjehem och föräldrar så oladdade som möjligt och avlasta dessa relationer från beslutsfattande och förhandling så är vi övertygade om att detta gynnar barnet.

Skulle det uppstå svårigheter att nå samförståndslösningar så är det viktigt att dessa frågor lyfts till en alternativ nivå så att relationerna mellan föräldrar och familjehem kan fredas. Vi tänker att dylika frågor bättre skulle hanteras exv mellan teamledare och familjehem om de är inom ramen för det uppdrag socialtjänsten gett. Alla frågor som inbegriper myndighetsutövning ska givetvis hanteras av socialtjänsten.

Vägledande för placeringen är den vårdplan som socialtjänsten i samförstånd med vårdnadshavare landat i. I vardagen benas detta ner i en genomförandeplan där man utgår från här och nu och hur vården ska utformas så att utveckling ska kunna ske stegvis i enlighet med vårdplanen. Genomförandeplanen utformas i möjligaste mån i samarbete, med huvudpersonen liksom samarbetsparterna i teamet. Själva dokumentet ställs samman av socialtjänsten som ansvarig myndighet. Teamledare kan, om så önskas, bistå myndigheten med underlag för detta.

Som avslutsord vill vi poängtera vikten av BARNETS BEHOV I CENTRUM. Barnets behov måste vara vägledande för all planering och alla beslut. Hur man ser på barnets behov kan skifta och då behöva diskuteras i teamet. Kompromisser kan ibland behövas och vi behöver då väga in hur de bäst kan synka med barnets behov. Kan vi nå samförståndslösningar som gagnar barnet så är vi på god väg. Kan vi inte nå samförståndslösningar så är socialtjänstens uppdrag vägledande utifrån de aktuella juridiska förutsättningarna.

Vi på Team Actum vill kunna göra skillnad. Vi på Team Actum har gett ett löfte om att i möjligaste mån försöka bidra till förbättrade förutsättningar för ett barns utveckling och när så är möjligt, bidra till att barnet ska kunna återförenas med sin familj.