Teamledarstöd
Handledning

team actum

Teamledarstöd

Till varje placering är en ansvarig teamledare knuten. Denna har till uppgift att följa placeringen och tillse att uppdraget följs. Teamledaren har som sin främsta uppgift att stötta familjehemmet och har en tät och kontinuerlig kontakt. Vanligtvis varje vecka. Kontakten kan vara tätare när behov finns. Kontakten sker oftast via möten och telefon. Även via cybermöten om detta bedöms gångbart. Teamledaren fungerar som en samarbetspart med särskild uppgift att befrämja helhetssyn. Teamledaren har således ofta kontakt även med övriga aktörer kring barnet. Teamledaren har också till uppgift att samla kunskap om barnet och hålla uppdragsgivaren informerad om hur barnet utvecklas och hur placeringen fungerar. Detta sker genom skriftliga rapporter var tredje månad. Jourhemmet involveras i detta arbete och på så vis har vi ett naturligt instrument för kontinuerliga uppföljningar med genomgång av utveckling inom barnets alla behovsområden.

Handledning

Handledning är en viktig ingrediens i arbetet. Teamledaren har till uppgift att stötta jourhemmet genom att ge dem möjlighet att ventilera sina tankar och känslor i sitt uppdrag. Ge möjlighet till att reflektera över olika skeenden samt hur dessa kan påverkas. Syftet är att ge möjlighet till att stanna upp, sortera intryck, reflektera över såväl helheten som egna inre och mer personliga processer i uppdraget. Detta för att möjliggöra ett reflekterande och utvecklingsfrämjande förhållningssätt i arbetet. Här vill vi särskilt lyfta fram behovet av att å ena sidan kunna distansera sig för att kunna se på skeenden och relationer med öppna ögon men också kunna vara nära i relation för att vara känslomässigt nära och tillgänglig för ett relationstörstande barn.

Kontakta oss

Utbildning

Vi erbjuder våra jourhem utbildning på olika sätt. Detta kan ske genom särskilda utbildningsdagar, antingen gruppvis eller individuellt för jourhemmet. Möjlighet till föreläsningar och förkovrande litteratur finns också. Ibland har vi flera jourhem med geografisk närhet som möjliggör handledningsgrupper.

Jour

Våra jourhem har tillgång till jour dygnet runt veckans alla dagar. Jouren nås via vår växel 019 -760 45 80. Där finns alltid tillgång till en teamledare som har tillräcklig kännedom om ärendet så att familjehemmet kan få möjlighet att ventilera det som inte kan avvakta till gängse kontorstider. Ibland kan det behöva ageras mer handfast och den placerandes socialjour och/eller föräldrar behöver kontaktas. Då är jouren behjälplig i detta så att jourhemmet kan få förutsättningar att fokusera på barnet.