Uppdrag

team actum

Uppdragsgivare

Vår uppdragsgivare är alltid placerande socialtjänst. Vår första kontakt är ofta med familjehemsrekryterare och ibland även utredare/barnhandläggare. Dessa presenterar oss sitt uppdrag och att de söker för uppdraget lämpligt familjehem. Ibland finns tydliga kriterier som villkor i sökandet. Utifrån dessa förfrågningar tar Team Actum ställning till om uppdraget är formulerat på sätt som bedöms möjligt att infria. Vi lägger i denna bedömning även in aspekten hur vi, utifrån vår erfarenhet, tror uppdraget kunna vara för barnets bästa. Detta är en viktig del utifrån våra grundvärderingar där vi lägger ansvar på oss själva att bedöma att våra tjänster ska kunna gynna barnet. Om vi tror oss kunna erbjuda något som gynnas barnets utveckling så går vi vidare.

Kontakta oss

Uppdragsformulering

Uppdragsgivaren formulerar uppdraget i sin vårdplan som de i sin tur utarbetat i samråd med vårdnadshavare när så varit möjligt. Uppdraget behöver många gånger konkretiseras. För oss är det av intresse att få del av hur uppdragsgivaren tänker kring olika teman såsom exv barnets umgänge med sina föräldrar och familjenätverk, skolgång, ev vårdinsatser mm. För oss är det också viktigt att få del av hur vårdnadshavare och föräldrar tänker kring placeringen, vilka förväntningar de har. Och framför allt är det viktigt för oss att få kunskap om hur den placerade ser, tänker och känner inför att vara placerad i familjehem hos oss. Vår strävan är att i möjligaste mån finna gemensamma nämnare som ryms inom det uppdrag som socialtjänsten förberett. Ibland är samförståndet inte så stort såsom kan förekomma vid placeringar med stöd av LVU. Men även där hoppas vi kunna finna någon, om än liten, gemensam punkt för samarbete.

Utredningsuppdrag

Ibland saknas tillräckligt med kunskap och där finns frågetecken att utreda vidare. Trots detta kan det vara så att placering inte kan avvaktas och man har från uppdragsgivarens håll landat i att lämplig vårdform, under tiden man avser utreda vidare, är jourplacering i familjehem. I vår arbetsmodell förbinder vi oss att hålla uppdragsgivaren informerad under hela placeringstiden. Detta sker vanligtvis med skriftliga rapporter var tredje månad. Rapporterna sammanställs av ansvarig teamledare utifrån underlag insamlad från jourhemmet och övriga samarbetsparter. Information delges mellan dessa rapporter även telefonledes till ansvarig handläggare. Sker något som bedöms av mer allvarlig karaktär alternativt på annat sätt anses vara avgörande för vården och som inte bedöms kunna avvaktas till nästkommande rapport så sammanfattas detta skriftligen i en lägesrapport till uppdragsgivaren. Vad gäller dessa skriftliga rapporter så utgår de från en rapportstruktur som bygger på BBIC och Funktionell analys. Det finns dock inget som hindrar att dessa rapporter utökas ytterligare utifrån särskilda frågeställningar från uppdragsgivaren. På så vis kan vi bidra med underlag till eventuell pågående utredning hos socialtjänsten.