Våra jourhem

team actum

Generella förutsättningar

Ibland vet vi för lite om barnet och dess behov. Ibland vet vi mycket men behöver inleda placering som jour av andra anledningar. Vi kan erbjuda placering i jourhem, som tillfällig lösning under exv utredning eller i väntan på placering i mer långsiktig form.

Våra jourhem behöver kunna ge barn god omsorg och fostran under den tid jourplacering pågår. Där ska finnas tid, plats och engagemang för barnet. Där ska finnas förmåga att möta barn i för dem omvälvande livssituationer. Barnet kan ha särskilda behov. Kanske utifrån sin historia eller utifrån funktionsvariationer? Kanske råder stor ovisshet om framtiden. Kanske finns där ännu ingen bedömning klar. Kanske råder inget samförstånd, inga mer långsiktiga planer. Ofta krävs stora mått av tålamod och tillförsikt liksom stora hjärtan att försöka trygga ett barn under dylika förutsättningar.

I våra jourhem finns minst en vuxen tillgänglig hemmavid. Detta kan innebära en vuxen hemma på heltid eller en vuxen med flexibla arbetstider i hemmet. Det kan också innebära två förvärvsarbetande som växeldrar hemma. Viktigt är att familjehemmet har tid för såväl barnet som för möten med samarbetsparter mm.
I många jourhem, liksom i familjehemmen, finns ofta plats för två eller tre placeringar. För oss är det viktigt att barnens behov fungerar ihop. Matchning sker därför alltid, inte bara gentemot familjehemmet, utan även gentemot redan placerade barn. Vår erfarenhet säger oss att det många gånger kan vara en fördel med fler barn i familjen, detta sett särskilt utifrån de placerade barnens förutsättningar till utveckling. Matchning är dock A och O i detta arbete.

Utredning

Våra jourhem är grundligt utredda. I vår utredningsmodell har vi fokus på jourhemmets förutsättningar till omsorg och fostran av barn. Vi fokuserar mycket på de vuxnas samspel och förmåga till problemlösning. Här blir kommunikationsmönster viktigt. Likaså önskar vi få en bild av hur jourhemmets tålamod och uthållighet ser ut, hur de vuxna ser på sina roller och hur de kan hjälpas åt, växeldra. Jourhemmets människosyn och grundvärderingar är också av stor vikt, detta då många av våra barn kan ha olika bakgrund, komma från skiftande förhållanden där de själva och/eller deras föräldrar tampats med utmaningar på olika sätt. Barn kan ha många existentiella funderingar kring världen omkring sig liksom sin egen person och identitet.

De vuxnas tillgänglighet är av stor vikt för att stötta barnen i de utmaningar de har i livet. De vuxna intervjuas vid flertal tillfällen och vi träffar alla barnen i familjen, och de flesta utredningsmötena sker i jourhemmets hem. Även utredningsmöten hos oss på Team Actum förekommer. Vi gör nätverkskartor för att utröna vilka resurser som finns inom och kring jourhemmet, men också vilka utmaningar de kan ha i sitt nätverk där de också kan behövas. Vi tar del av registerutdrag, intervjuar referenter, såväl privata som professionella. Då företrädesvis professionella referenter som haft placeringar i jourhemmet. När vi samlat på oss tillräckligt med information om familjen och fått en klarare bild av jourhemmets styrkor liksom sårbarheter, för vi en gemensam dialog kring lämplighetsbedömning samt vilka målgrupper jourhemmet kan passa för och vilka inte

Kontakta oss

Specifika Jourhem

Några av våra jourhem tar endast emot just jourhemsplaceringar. Detta utifrån det perspektiv just dessa jourhem valt att verka utifrån och/eller den bedömning vi gjort gällande dessa jourhems förutsättningar.

Möjlighet till vidare placering

Vi kan också erbjuda jourlösning som inledning av en mer långsiktig placering. Skulle en placering i jourhem visa sig fungera på ett sätt som motsvarar barnets behov så kan övergång till stadigvarande placering vara en möjlighet. Våra familjehem är olika med olika förutsättningar. Vi tänker att den stora skillnaden mellan jourhem och familjehem är själva uppdragsbeskrivningen.

Jourhem
Jourhem

Matchning

Vi säger ofta att en av grundstenarna för en lyckad placering är god och väl genomtänkt matchning. Det finns många bra jourhem, men alla passar inte för alla barn. I matchningen tar vi alltid hänsyn till vilka behov barnet har och hur jourhemmets förutsättningar att svara upp på behoven ser ut. En del människor har lättare med mer extroverta beteenden, andra för mer introverta. Vi väger in hur barnets svårigheter och beteenderepertoar ser ut och bedömer hur jourhemmet kan förväntas uppleva dessa liksom hur deras ork och tålamod kan te sig. Hur uthålligheten kan antagas vara men också hur jourhemsföräldrarna kan stötta varandra liksom deras intresse och förmåga att söka och ta till sig stöd och handledning. I jourhemmet finns ofta fler barn, många gånger både biologiska och placerade. Vid matchning utgår vi alltid främst utifrån de barn som redan finns i familjen. Vad gäller biologiska barn så sker överväganden och samråd med jourhemsföräldrarna som i sin tur förväntas samråda med sina barn. Det är viktigt att barnen får komma till tals om familjen ska utökas med fler medlemmar. Vad gäller placerade barn i jourhemmet så involveras deras ansvariga socialtjänst i matchningsdiskussionen. Att ett jourhem utökas med ytterligare placerade familjemedlemmar påverkar alla. Optimalt är om denna påverkan är utvecklingsfrämjande för alla.

Utöver ovanstående så är tajming en annan viktig variabel att väga in. Många gånger behöver en nyligen placerad tid på sig för att lära känna jourhemmet och jourhemmet i sig den placerade. När man lärt känna varandra och blivit mer trygg med varandra så vågar man ofta visa mer av sig själv, vågar slappna av mer och med det kommer också nya utmaningar. Vi tänker därför att det är av största vikt att varje ny placering får den tid som behövs för att hinna landa i jourhemmet innan några nya placeringar tas i åtanke. Detta gäller även i våra familjehem.